UNV
Informacja dotycz?ca bezpieczeństwa
Informacja dotycz?ca bezpieczeństwa

Firma Uniview stosuje zasad? ujawniania wykrytych luk. Posiadanie stosownych certyfikatów nak?ada na nas obowi?zek informowania o wykrytych lukach interesariuszy, takich jak nasi klienci, partnerzy OEM, organizacje koordynuj?ce CERT itp., aby wspólnie tworzy? bezpieczn? cyberprzestrzeń. Firma Uniview powiadamia klientów, których dotyczy luka za po?rednictwem komunikacji bezpo?redniej lub zewn?trznych ?rodków przekazywania informacji.